Il-Bord dwar il-Kustodja

Professor Joseph Cacciottolo

Prof. Joseph Cacciottolo

Membru

Joseph Cacciottolo huwa Pro-Rettur għall-Affarijiet Akkademiċi fl-Università ta’ Malta. Huwa nħatar Professur Assoċjat fl-1998 u Professur fl-2004. Huwa jikkoordina l-Programm Umanistiċi, Mediċinali u Xjentifiċi fi ħdan il-Fakultà tal-Arti u kien Kap tad-Dipartiment tal-Mediċina u Viċi Dekan tal-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija.

Huwa tabib konsulent u għallem il-mediċina klinika sal-2014. Huwa kkwalifika fil-mediċina f’Londra u għandu l-grad ta’ tabib tal-familja mill-Università ta’ Malta. Huwa għadda minn taħriġ post-universitarju fil-mediċina interna u respiratorji disordinarji fl-Ingilterra. Aktar tard huwa tħarreġ fl-epidemjoloġija kardjovaskulari fl-Università ta’ Dundee, l-Iskozja u fl-Università tal-Finlandja tal-Lvant minn fejn ingħata l-grad ta’ DSc għat-teżi tiegħu dwar il-Kontroll tal-Mard Kardjovaskulari fil-Komunità Maltija. Huwa ġie elett MRCP fl-1980, FRCP fl-1994, FCCP fl-1996 u FRCPE fl-2010.

Kien parti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u kellu Fellowship Internazzjonali tal-Assoċjazzjoni Amerikana għall-Kura Respiratorja fi Cleveland Clinic, Ohio u fiċ-Ċentru Mediku ta’ Texas, Houston. Huwa kien Investigatur Prinċipali għall-Proġett WHO-MONICA, u l-Programm CINDI. Huwa kien involut fil-formulazzjoni ta’ linji gwida nazzjonali ta’ prattika klinika għall-immaniġġjar ta’ bosta respiratorji disordinarji, terapija ta’ ossiġenu supplimentari u pressjoni għolja.

Fl-Università ta’ Malta, il-Professur Cacciottolo huwa membru tal-Kunsill u tas-Senat. Huwa jippresiedi l-Kumitat tal-Validazzjoni tal-Programm, il-Kumitat Akkademiku tal-Iskola tad-Dottorat u l-Bordijiet ta’ bosta entitajiet oħra tal-Università. Huwa Ko-President tal-Istitut għas-Servizzi Pubbliċi.

Il-Professur Cacciottolo ilu Konsulent Internazzjonali għall-Royal College of Physicians mill-2007 u huwa involut f’diversi aspetti ta’ edukazzjoni ogħla, jindirizza l-kostruzzjoni tal-programm, u kwistjonijiet ta’ assigurazzjoni tal-kwalità f’universitajiet Ewropej. Huwa jagħmel xogħol ta’ konsulenza favur il-bono għall-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome, Hospice Malta u l-Kumitat Konsultattiv għat-Trapjant ta’ Organi Ħajjin għall-Ministeru tas-Saħħa.

aqra aktar

Imħallef Geoffrey Valenzia

President

Iben il-mejjet Arturo u Vjola nee’ Herrera, l-Imħallef Valenzia twieled il-Belt Valletta, Malta f’Ġunju 1947. Huwa rċieva l-edukazzjoni sekondarja tiegħu fil-Kulleġġ tal-Ġiżwiti ta’ San Alwiġi. Huwa iggradwa fl-Ingliż, l-Istorja u l-Ekonomija fl-Università ta’ Malta u kiseb Baċellerat fl-1968 u ggradwa bħala Duttur tal-Liġi fl-1973.

Dr Valenzia ġie msejjaħ fl-Avukatura f’Jannar 1974 u sal-1981 kien imsieħeb fid-ditta “Valenzia & Valenzia Advocates”. Fl-1981 ġie maħtur Maġistrat u assenjat dmirijiet fil-Qorti tal-Maġistrati kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex fejn kien jaqdi f’ġurisdizzjonijiet kriminali u ċivili.

Fl-1994 il-Maġistrat Valenzia nħatar Imħallef. Huwa serva fil-Prim Awla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni ċivili u kostituzzjonali. Huwa serva wkoll fil-Qorti Kriminali u għal xi żmien serva fil-Qorti tal-Familja. Fl-2009 ġie maħtur Imħallef fil-Qorti Superjuri tal-Appell li kien ukoll fil-Qorti Kostituzzjonali. Serva għal xi żmien bħala Viċi President tal-Qorti tal-Appell.

L-Imħallef Valenzia kien għal bosta snin membru ta’ diversi Kumitati għad-Drittijiet tal-Bniedem. Huwa kien ukoll membru tal-Kunsill Konsultattiv tal-Imħallfin Ewropej (CCJE) tal-Kunsill tal-Ewropa.

Is-Sur Imħallef Valenzia jservi wkoll bħala imħallef ad hoc fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem f’okkażjonijiet differenti. L-Imħallef Valenzia serva bħala membru tal-kumitat eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Imħallfin u l-Maġistrat u ġie elett tliet darbiet (darba bħala Maġistrat u darbtejn bħala Imħallef) biex jirrappreżenta lil sħabu fil-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Huwa jservi bħala eżaminatur u lettur fi ħdan il-Fakultà tal-Liġijiet tal-Università ta’ Malta. L-Imħallef Valenzia bħalissa huwa membru tal-Kumitat Preparatorju li qed jaħdem fuq it-twaqqif tal-United Patent Court.

L-Imħallef Valenzia huwa miżżewweġ lil Helen nee Pullicino u għandhom tliet ulied, John, Nicholas u Benjamin.

aqra aktar
Judge Emeritus

Judge Emeritus

Judge Geoffrey Valenzia

President

Son of the late Arturo and Violet nee’ Herrera, Judge Valenzia was born in Valletta, Malta in June 1947. He received his secondary education at the Jesuit College of St Aloysius. He read English, History and Economics at the University of Malta and obtained a Bachelor’s Degree in 1968 and graduated as Doctor of Laws in 1973.

Dr. Valenzia was called to the Bar in January 1974 and up to 1981 he was a partner in the firm “Valenzia & Valenzia Advocates”. In 1981 he was appointed Magistrate and assigned duties in the Court of Magistrates both in Malta and Gozo, serving in criminal and civil jurisdictions.

In 1994 Magistrate Valenzia was appointed Judge. He has served in the First Hall of the Civil Court in its civil and constitutional jurisdiction. He has also served in the Criminal Court and for some time sat in the Family Court. In 2009 he was appointed Judge in the Superior Court of Appeal sitting also in the Constitutional Court. He served for some time as Vice-President of the Court of Appeal.

Judge Valenzia was for many years a member of various Human Rights Committees. He was also a member of the Consultative Council of European Judges (CCJE) of the Council of Europe.

Mr Justice Valenzia also serves as ad hoc judge on the European Court of Human Rights on different occasions. Mr. Justice Valenzia served as a member of the executive committee of the Association of Judges and Magistrate and was elected three times (once as a Magistrate and twice as a Judge) to represent his peers on the Commission for the Administration of Justice. He serves as an examiner and lecturer within the Faculty of Laws of the University of Malta. Judge Valenzia is currently a member of the Preparatory Committee working on the setting up of the United Patent Court.

Judge Valenzia is married to Helen nee Pullicino and they have three sons, John, Nicholas and Benjamin.

Read More
Marchita Mangiafico

Sa Marchita Mangiafico

Membru

Marchita Mangiafico bħalissa hija impjegata bħala l-koordinatur għall-istudenti b’diżabilità fil-kampus fl-Università ta ’Malta. Hija wkoll is-segretarja tal-ACCESS-Disability Support Committee tal-istess Università. Is-Sinjura Mangiafico hija l-President tas-Soċjetà Nazzjonali tal-Ġenituri tal-Persuni b’Diżabilità, pożizzjoni li okkupat għal dawn l-aħħar tnax-il sena għalkemm qabel kienet okkupat karigi oħra mal-istess NGO. Bħala avukat tal-ġenituri, is-Sinjura Mangiafico kienet involuta fi proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet biex tiżgura li d-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità u l-familji tagħhom ikunu dejjem salvagwardjati.

Is-Sinjura Mangiafico kienet qed tirrappreżenta lill-ġenituri/familji ta’ persuni b’diżabilità fuq diversi Bordijiet u Kumitati kemm lokalment kif ukoll internazzjonali u tinkludi l-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Kura tar-Respite, il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità (CRPD) u l-Kumitat għar-Rijabilitazzjoni u l-Integrazzjoni tan-Nies b’diżabilità (CD-P-RR) fl-2003.

Marchita Mangiafico attendiet l-Iskola Our Lady Immaculate u dan l-aħħar kisbet grad fil-Ħidma Soċjali fl-Università ta ’Malta. Is-Sinjura Mangiafico bħalissa qed taqra għal Masters in Disability Studies fl-istess università.

aqra aktar